Teenused

Kindlustusõigus

Kindlustus on vabatahtlik, kohustuslik või sundkindlustus.

Kindlustustegevus on kindlustusandja poolt kindlustuslepingu alusel kindlustusvõtja või kindlustatu riskide ülevõtmine eesmärgiga maksta kindlustusjuhtumi saabumisel välja hüvitis.

Kui sõlmisite lepingu, kas olete kaitstud? Aga tegelikult? Seadusi ja lepinguid tuleb lugeda ja õppida ja õpitust ka aru saada. Otsustab kohus ja kohtupraktika.

Enne kui sõlmite mistahes lepingu tuleb põhjalikult tutvuda kõigi lepingu tingimustega. Meie süveneme.

 

Konkurentsiõigus

Vaba ettevõtlust tuleb soodustada. Toodete valmistamisel ja teenuste osutamisel ja müümisel ning muus äritegevuses tuleb kõrvaldada igasugune konkurentsi takistamine, piiramine, kahjustamine, sh kõlvatu konkurents.

Kõlvatu konkurents on ebaaus äritegevus, heade kommete ja tavadega vastuolus olevad teos, sealhulgas eksitava teabe avaldamine, avaldamiseks esitamine, tellimine, konkurendi või tema kauba halvustamine,konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine, konkurendi töötaja või esindaja ärakasutamine.

Riiklikku järelvalvet teostab antud vallas Konkurentsiamet, va kõlvatu konkurentsi vallas. Kõlvatu konkurents või selle puudumine tuvastatakse poolte vaidluses tsiviilkohtumenetluses.

 

Lepinguõigus

Võlaõigusseadus reguleerib erinevad lepinguid.Leping on lepingupoolele täitmiseks kohustuslik. Võlaõigusseadus reguleerib lepingu sõlmimist, lepingutingimuste muutmist,lepingu lõpetamist.

Lepinguid tuleb täita. Kõik saab alguse lepingute sõlmimisest. Ja lepinguid tuleb tõlgendada.

Korralikult ettevalmistatud leping välistab asjatud vaidlused.

 

Perekonnaõigus

Perekonnas on kõigil õigused ja kohustused.

Perekonnaseadusega reguleeritakse abielu sõlmimist ja lõppemist, abikaasade varalisi õigusi ja kohustusi, laste põlvnemist ja vanemate õigusi ja kohustusi laste suhtes, sh lapsega kohtumist ja suhtlemist, lapse elukoha määramist, elatise maksmist. Seadus reguleerib ka lapse äravõtmist vanemalt ja vanema õiguste äravõtmist vanemalt, lapsendamist, eestkostet, hooldust, perekonnaseisuakte.

Kui vanemad ei suuda kokku leppida kuidas määrata lapse elukoht pärast kooselu lõppemist ja kui suures summas tasuda lapsele elatist, siis on mõistlik kokkuleppe mittesaavutamisel pöörduda kohtusse. Ka abikaasade varaliste õiguste jagamine on tihti keerukas, mistõttu on mõistlik pöörduda vara jagamiseks kohtusse.

 

Maksuõigus

Nii füüsiline- kui juriidiline isik peab tasuma makse. Makse tuleb arvestada, deklareerida ja tasuda. Maksud kehtestatakse seadusega.

Riiklikud maksud on sotsiaalmaks, käibemaks, tulumaks, maamaks, tollimaks, hasatmängumaks, aktsiisid, raskeveokimaks.

Kohalikud maksud on müügimaks, paadimaks, reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks, lõbustusmaks, parkimistasu. Kohalikud maksud kehtestatakse valla- või volikogu määrusega vastavalt kohalike maksude seaduses sätestatud tingimustele.

Kui Teil ei ole selge, mis alusel ja millises summas tuleb Teil makse tasuda, konsulteeri advokaadiga.

 

Tööõigus

Töölepingu seadus reguleerib töölepingu sõlmimist, tööandja ja töötaja õigusi ja kohustusi, töö-ja puhkeaega, puhkust, töötaja vastutust, töölepingu lõppemist.

Enne kui kirjutad alla pealesurutud töölepingu muudatustele või oled nõus töölepingu lõpetamisega poolte kokkuleppel, konsulteeri advokaadiga.

Töölepingust tulenevad vaidlused lahendatakse kas Töövaidluskomisjonis või kohtus. Töövaidluskomisjonis ei lahendata vaidlusi rahaliste nõuete üle, mis ületavad 150 000 krooni. Oma õigusi saab ja tuleb kaitsta.

 

Äriõigus

Iga ettevõtja peab teadma kuidas äriühingut asutada, juhtida, lõpetada, milline on ettevõtja vastutus. Äriõigus reguleerib äriregistri tegevust, milliseid avaldusi, dokumente äriregistrile esitada, kuidas toimub ettevõtte äriregistrist kustutamine.

 

Kohtuvaidlused eraõiguses

Eraõiguses vajate kindlasti õigusabi, sest teie kaasus on ainulaadne. Teie juhtum pole samane teile teadaoleva juhtumiga ja vajab seetõttu konkreetset lähenemist. Tõendid ja asjaolud tuleb esitada koheselt ja õigeaegselt.

 

Kohtuvaidlused kriminaalõiguses

Heale kaitsjale räägitakse mida teatakse. Menetlejale teatakse, mida räägitakse. Kriminaaltoimik ei mahu ajalehte ja seetõttu ei saa ajaleht ka teha põhjendatud kohtuotsust. Kuritegu väärib alati hukkamõistu, kuid süüdimõistetu kergemat karistust.

 

Kohtuvaidlused haldusõiguses

Avalik-õiguslike vaidluste lahendamine ja seaduses sätestatud juhtudel haldustoiminguks loa andmine kuulub halduskohtu pädevusse. Kui Teile on tekitatud kahju avalik-õiguslikus suhtes, pöördu kohtusse. Kohtusse tuleb kaebusega pöörduda õigeaegselt.