Tsiviil-, haldus- ja kriminaalasjad, seal hulgas advokaat riigi kulul

Riigi õigusabi seadus võimaldab vähekindlustatuile advokaadi abi. Riigi õigusabi antakse:

  • tsiviil-, kriminaal- ja halduskohtumenetluses ning kohtulikus väärteomenetluses;

  • kohtueelses menetluses, täitemenetluses ja haldusmenetluses;

  • õigusdokumendi koostamiseks ja muuks õigusalaseks nõustamiseks või esindamiseks.

Riigi õigusabi tähendab, et õigusteenuse eest maksab esialgu riik. See ei tähenda tingimata täiesti tasuta teenust! Näiteks võidakse Teile õigusabi määramisel panna kohustus tasuda osaliselt ise või maksta õigusabikulud osaliselt või täielikult tagasi pärast kohtuvaidluse lõppu.

Tasuta selgitusi riigi õigusabi võimaluste kohta annavad ka advokaadibürood. Riigi õigusabi on mõtet taotleda, kui:

  • vajate õigusnõu või kohtus esindamist ega suuda oma õigusi ise kaitsta (riigi õigusabi ei anta nt ärivaidluse või moraalse kahju hüvitamise korral);

  • vajalik õigusabi maksab eeldatavalt rohkem kui Teie kahe kuu sissetulek, millest on maha arvatud maksud, sundkindlustuse maksed ja ülalpidamiskohustuse täitmiseks vajalik summa;

  • Teil pole õigusteenuse eest tasumiseks raha või ei jääks pärast õigusteenuse eest maksmist enam piisavalt raha toimetulekuks (nt eluasemekulude ja toidu jaoks) ning samuti ei ole Teil vara, mida müües saaksite õigusteenuste eest ise tasuda (varana ei arvestata eluruumi ja vajalikku sõiduvahendit).

Riigi õigusabi saamiseks esitage kirjalik taotlus ja teatis oma majandusliku seisundi kohta maakohtule.Näidisvormid leiate justiitsministeeriumi lehelt (http://www.just.ee/). Taotluse ja teatise näidisvormid on saadaval ka kohtutes ja advokaadibüroodes. Taotlus peab olema eesti või inglise keeles, muukeelseid taotlusi läbi ei vaadata. Taotlus riigi õigusabi saamiseks esitage kohtule, mille tööpiirkonnas elate või mille tööpiirkonnas õigusabi osutamist soovite.

Kui taotlete riigi õigusabi väljaspool kohtumenetlust (nt täitemenetlus) ja te pole kahtlustatava rollis, peate enne taotluse esitamist tasuma riigilõivu 200 krooni. Muudel juhtudel riigilõivu tasuda ei tule. 

Kui kohus rahuldab õigusabi taotluse, määrab ta Teile advokaadi (kui Teil on advokaadiga kokkulepe õigusabi osutamiseks, määrab kohus õigusabi osutajaks sama advokaadi). Samuti otsustab kohus, kas ja kui suures ulatuses peate riigi õigusabi kulud riigile tagasi maksma.